Algemene voorwaarden

Toggle navigation

  1. RBM Media heeft tot doel sales ondersteunende activiteiten uit te oefenen en is gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 83189769 . Deze algemene voorwaarden zijn tevens in te zien op de website van RBM Media: www.rbmmedia.nl Indien er verschillen ontstaan tussen de tekst van de algemene voorwaarden zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en die op de website, zullen de Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te allen tijde leidend zijn.
  2. Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, gesloten met RBM Media. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, evenals 7A:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door RBM Media.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RBM Media en de opdrachtgever (hierna ook: ‘de klant’), evenals op alle nieuwe overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van RBM Media, voor of tegenover de klant, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die zijn betrokken bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.
  4. Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de klant gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak tegenover RBM Media, schriftelijk aan RBM Media mee te delen op straffe van verval van ieder recht. Iedere aanspraak tegenover RBM Media vervalt na twee jaar nadat de mededeling door de klant is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. RBM Media is niet aansprakelijk tegenover de klant, zolang de klant zijn verplichtingen tegenover RBM Media niet is nagekomen.
  5. Elke aansprakelijkheid van RBM Media is beperkt tot het bedrag waarop RBM Media (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft en door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat RBM Media verband met die verzekering draagt.
  6. RBM Mediais nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.
  7. Ingeval niet tot de organisatie van RBM Media de behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. Elke aansprakelijkheid voor tekortkoming(en) van deze derden wordt uitgesloten.
  8. RBM Media heeft het recht het door haar gehanteerde tarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging kan pas ingaan vanaf de datum dat de wijziging schriftelijk wordt doorgegeven.
  9. Betaling van de declaraties van RBM Media dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien de declaratie(s) na afloop van deze termijn nog niet zijn betaald is de klant in verzuim. Klant heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Klant is gehouden op eerste verzoek van RBM Media voldoende zekerheid te stellen indien opeisbare vorderingen van RBM Media op klant onvoldaan blijven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van RBM Media die verband houden met de invordering van haar vorderingen en die op minimaal een bedrag van 15% (zegge vijftien procent) van de openstaande vordering worden gesteld komen voor rekening van klant.
  10. Op de rechtsverhouding tussen RBM Media en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Deel dit artikel

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten